Gå til hoved-indhold

Meddelelser

DAGSORDEN

Bønnerup Vandværk

Generalforsamling 18. marts 2024 kl. 19 på Hotel Kattegat 


DAGSORDEN...


1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Inge Gjesing

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg til bestyrelsen

                 På valg er: Søren Peter Søndergård (modtager genvalg)

                 Henning Hansen

                 Valg af revisor

                 På valg er: Bent Pedersen (modtager ikke genvalg)

Valg af suppleant

                 På valg er: Niels Hougård (modtager genvalg)

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

Beretning 2024 for året 2023

Beretning 2024 for året 2023.

Så er der igen gået et år siden vi sidst var samlet.

Året 2023 har været et turbulent år – både herhjemme og i den vide verden.

Vi fik os – overraskende for os alle- en konge. Ude i verden er der krig flere steder. Anderledes er det for vores vandværk. Her har der været fred og ro.

Dog pålægger det offentlige os, at give et utal af oplysninger,

Jeg har ligget brak næsten hele året. Fra min sygeseng, har jeg dog kunnet hjælpe en del, men Søren Peter har måttet bruge mange timer i vandværkets tjeneste. Nu kan jeg jo ikke bestemme noget for næste år, men jeg vil gerne gøre det helt klart, at det med bare at ringe for at få oplysninger om bl.a.

målerstand – eller priser – eller mange andre spørgsmål, som forbrugerne kunne finde svar på andre steder f.eks. i egne tidligere fakturaer, vil blive faktureret.

Ofte bliver der spurgt til, hvem der skal betale, når der er noget i målerbrønden,der er ikke er i orden –taphaner der drypper, utætheder, ventiler, der ikke lukker og lign. Vandværket har for år tilbage vedtaget, at -skel er skel- Den slags oplysninger tager meget tid, og forbrugerne skal regne med, at der vil blive faktureret, ligesom vandværket bliver faktureret, når vi søger oplysninger.

Jeg har tidligere omtalt muligheden for, at forbrugerne kunne kommunikere med målerbrønden fra deres mobiltelefon. Det er stillet i bero, men jeg ser i bladet Vandposten, at flere og flere vandværker får det etableret. Det er måske noget, der skal ses nærmere på fremover.

Som nogle måske har bemærket, så er vores hjemmeside -af udbyderen- moderniseret, Det har drillet mig rigtig meget.

Vandværket har jo også haft udgifter – større udgifter end vi plejer.

At strømmen er blevet dyrere, har de fleste jo nok opdaget, men at analyser af vandkvalitet er blevet rigtig meget dyrere, pga, at der skal analyseres for mange flere ting.

Møder og kurser er hos os ikke den store udgift.

Jeg og John Møller fra Bønnerup Strand Vandværk var til messe i Aars.

På vejen hjem var der jo meget at tale om, og jeg kørte – åbenbart for stærkt-

for da jeg kom hjem, var der er billede til mig vedlagt en fartbøde.

700 dask---

Sidst lovede jeg en forbedring af hjemmesiden. Det er nok ikke helt lykkedes, men vi lader håbet leve. Jeg har nok været lidt imod serviceaftaler, men har indset, at det er en god ting. Derfor har vi nu flere faste serviceaftaler.

Vores bestyrelsesmøder foregår -som sædvanlig- mest pr telefon og/eller face to face og få gange over en kop kaffe her.

Samarbejdet i bestyrelsen har igen været en fornøjelse -i hvert fald for mig-

og nu har jeg bestemt mig for ikke at genopstille. Jeg vil dog gerne sige Søren Peter og Claus tak for samarbejdet...

Beretning 2023

Et år er gået. I dagens anledning læste jeg lidt i protokollen. Ved at tælle kom jeg frem til, at det er tyvende gang jeg aflægger beretningen. Det var ikke uinteressant at læse om fortiden. Det har ikke altid gået så nemt, som det har gået de seneste år. Derfor kan jeg igen sige, at vi har haft et roligt år. Alt er gået som forventet. På sidste års generalforsamling blev der fremsat forslag om ændring af tidspunkt for afholdelse afgeneralforsamlingen. Efter læsning af værkets vedtægter besluttede bestyrelsen at fastholde, at generalforsamlingen afholdes i februar måned. Vil forslagsstilleren fastholde forslaget, skal forslaget til afstemning som ændring af vedtægterne. Bestyrelsen vil fastholde at vedtægter og normale regler følges. Der er som bekendt ikke nogen direkte lov om, hvordan et vandværk skal ledes, men normalen er, ar evt. tvist henvises til domsudskrifter.

Den sidste år omtalte landsaftale har givet en kontravers med kommunens forvaltning, der forlanger er budget tl godkendelse. De oplysninger jeg skal bruge for at lave et budget, vi kan vedstå, skal vi have fra ministeriet, og de var lovet ti marts 2022. Forvaltningen foreslog mig, at jeg bare kunne skrive et eller andet, så han kunne få sine sager i orden. Da sprang min sikring, og jeg fortalte KLART, at jeg ikke var ansat ved kommunen, og noget sådant var ulovligt. Aftalen blev meget hurtigt til, at vi jo kunne vente til næste år, og det gør vi så.


Så er der ejendomsmæglerne.

De magter åbenbart ikke at meddele ejendomshandler. Så sent som i går ( o1.02.2023 ) var der der en handel, der ikke var korrekt anmeldt. Anmeldelsen skulle have været sendt til Bønnerup Strand vandværk, Jeg noterede til mægleren, at det kunne man jo betale sig fra, så må vi se om det hjælper.


Så målerne.

Der er ikke konstateret målerfejl overhovedet. Når nogle ringer og meddeler, at der må være noget galt med måleren, så kan værket finde en graf, der viser, hvad der er brugt og hvornår. Det koster megen tid, og det er et spørgsmål, om vi skal til at tage betaling for sådanne oplysninger, hvor der ikke er nogen fejl, Nogle værker tager allerede sådanne betalinger, andre overvejer og andre har ikke tænkt på det. Lige så klart skal det være, er der noget galt fra værket, så betaler værket. Jeg har en gang været sikker på, at værkets var i orden. Forbrugeren lod en entreprenør grave rørene fri. Han havde ret, og værket betalte. Jeg har tidligere omtalt om forbindelse mellem måleren og den enkelte forbrugers mobil. Sidste år stillede jeg det i to, men vi følger stadig, hvad der sker på området. For at følge med, kan der komme en udgift, som jeg regner med kan komme under uforudsete udgifter.


Så analyser. Det er meget dyret. DV og vandrådene over hele landet arbejder på regler, så alle vandværker ikke behøver at tage alle prøver hver gang. Vi ser frem til ikke ubetydelige besparelser.


Så møder og kurser.

Bestyrelsen agter at deltage i relevante kurser og messer. Det er nødvendigt for at følge med. Det er muligvis en af grundene til, at det er svært at få bestyrelses medlemmer. Det med nye bestyrelser er noget vi alle inklusive forbrugerne skal tage alvorligt. Men uden interesse går det ikke. Der er meget man skal følge med i. Som tidligere nævnt har jeg været med i mere end tyve å. Det samme gælder Søren Peter.

Så hjemmesiden.

Der er fremgang, men det kan sagtens blive bedre. En bedre kunne måske også få fler til at bruge den.


Bestyrelses arbejdet.

Der bliver ikke afholdt mange bestyrelses møder, En række af foregående år har vist, at telefon, PC og direkte samtale klarer det hele. Med glæde kan jeg sige at, samarbejdet med Søren Peter og Claus har været en fornøjelse, og det skal begge have tak for.

Så er det dirigenten

Henning Hansen

fmd.

Udskrift fra protokollen af referat

Generalforsamling den 24.03.2023.på hotel Kattegat.
Dagsorden.
Pkt. 1 Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent. Inge Gjesing blev valgt Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Pkt 2 Formanden aflagde beretning som blev enstemmigt vedtaget.
Pkt 3 Kassereren gennemgik regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.
Pkt 4 Budget blev forelagt.
Pkt 5 og 6 Claus Møller blev genvalgt.
Ingelise Kristensen blev valgt til revisor.
Pkt 7 Indkomne forslag.
Bestyrelsens honorarer hæves til 80.000 Vedtaget enstemmigt.
Niels Hougård foreslår samarbejde om prøvetagning. Vandrådet og DV. arbejder med sagen
Pkt 8 Eventuelt

Referent; Bent Pedersen Dirigent; Inge Gjesing